Badanie ortopedyczne

Badanie ortopedyczne obejmuje narząd ruchu człowieka, oprócz ustalenia rozpoznania ma na celu poznanie roz­miarów i nasilenia odchyleń chorobowych, dynamiki i okresu rozwojowego choroby, patogenezy, a również mechanizmów powstawania i nasilania się zniekształceń i dysfunkcji oraz związku przyczynowego między czynnikami uszkadzającymi a następstwami (uraz, niefizjologiczny rodzaj pracy, wymaga­nia stawiane narządowi ruchu przez pracę, nieprawidłowe stosunki stawowe itp.)- Dane te służą za podstawę wyboru metod, sposobów i taktyki leczenia.